Laserfiche WebLink
<br />iJl!S ':JU!UiJiJ,J;JS 'SSiJ;);)O 01 iJltyoliJ.J SiJ.JnSOiJlU 01 PiJl!lU!1 IOU iJ.JO mq iJpnpu! <br />dOlU iJSiJl{.L 'IUO;)!1ddo iJl{l dq liJlU iJq 110l{s SUOmpUO;) PiJUO!IUiJlU-iJltOqO iJl{l <br />l1!.1inf 01 UO!SS!lUlUO;) iJl{l dq dJOSSiJ;)iJU piJlUiJiJp SUOmpUO;) ;)!fpiJds 110 puo dUV '.!I <br /> <br />'UO!SOla uassal pUU Al!UnUlUlO:l <br />aql AJ!lnuaq dpq mM q:l!qM lJU!dU:lSPUUl lJU!lIUlSU! JO uO!lda:lxa aql ql!M amJlaM <br />lO qlluaq 'Ala JUs :l!{qnd aql Ol {lywmq aq lOU mM xald-moJ S!q.L :~U!PU!.!I <br />'iJ.JOfJiJM .10 1{110iJI{ 'MiJfos ;)!lqnd iJl{l 011nflU.Jol{ iJq IOU II!M iJsn piJsodo.Jd iJl{.L "3 <br /> <br />'UO!PnllSUO:l JO uO!laldwo:l uodn pUll <br />AppaM paAowal aq lsnw spqap pUU alSUM UO!l:lnllSUOJ '(S-O'Pl JJS) UO!panO:l <br />aSIljal lOJ alqul!ns Slall!UlUO:l ap!AOld lsnw Al!J aql U!ql!M Ssau!snq AlaAa luql <br />sal!nbal apO:l Al!J 'sa:l!AlaS IllSods!p alSUM P!Ios puu a:l!Iod 'alY alunbapu Sll lpM <br />su Alladold aql Ol alqu{!UAU am laMod pUll 'laMas 'lalUM alunbapv :~u!pu!.>I <br />'iJsn piJsodo.Jd iJl{l iJ<t.JiJS 01 iJl0nbiJpo iJ.JO SiJ!I!1!;)Of puo SiJ;)!<t.JiJS ;)!lqncl 'U <br /> <br />'(8 I alJud) <br />lJll!snoq punOl-maA 'aSlaA!p 'alquplolJu JO uo!suudxa salJumo:lua uUld :l!lJalUllS aq.L <br />(666r) u81d ;)!D3JIUJS <br /> <br />,:(6Z alJud) Sl!un lJu!snoq AI!WUJ-mnw pUll -allJu!S lJll!pnpu! <br />spaau lJu!snoq lJll!MOllJ s,pmMas lOJ lJll!snoq alquplolJu JO luawdolaAap aql salJUmo:lUa <br />l! AIIllUO!l!PPV 'luawdolaAap pUll qlA\OllJ Al!unUlUlO:l punos amsua Ol laplO U! Sl!w!l <br />Al!J aql U!ql!M alq!ssod su lJll!snoq lOJ puuwap papa!Old q:lnw su alUpOUlUlO:l:lU Ol al!sap <br />U S! alaqllaA a:lm:lS S! pluMas ll! pUll{ alqudopAao" 'lBql salUls uUld aA!SUaqaldwoJ aq.L <br />(066r) u81d 3A!Su3q3.1aWO;) p.l8M.3S <br /> <br />'lJu!snoq luuo!l!Ppu <br />lOJ spaau ssalppu suuld qloq luql U! (666 {) uUld :l!lJalllllS puu (066 {) uUld <br />aA!SuaqaldwoJ 0 I OZ pmMas aql ql!M Auowmq U! S! lusodOld aq.L :~u!pu!.!I <br />'uo1cl iJlt!SUiJl{iJ.JdlUO;) p.JOMiJS iJl{ll{l!M dUOlU.JOI{ U! S! iJsn piJsodo.Jd iJl{.L ';) <br /> <br />'slaUMO Alladold lJll!loqqlJ!aU <br />aql wOlJ paA!a:lal uaaq sBq lUaUlUlO:l :l!Iqnd ou pUU Sa!lladold lJU!ll!O!PU JO anluA <br />aql Pudw! AlaA!lUlJau II!M luawdolaAap aqllBql UO!lU:l!Pll! ou S! alaq.L 'lu!luap!sal <br />alU Sa!lladold lJUpoqqlJ!au aq.L 'law uaaq sBq UOmpUO:l S!q.L :~U!PU!.!I <br />piJ.J!OdlU! dl1UO;)!.f!u:J!S iJq IOU 1J!M M.JiJdo.Jd :JU!U!o!po fo iJnlolt iJl{.L '8 <br /> <br />'palud!:l!lUll am PPlS!O lU!luap!sa~ a:lillO aqllO <br />pooqloqqlJ!aU aql U! Sa!lladold laqlo lO Sa!lladold lJU!ll!O!PU Ol spudw! aSlaApu ou <br />pUU UO!SS!UlUlOJ lJU!UOZ pUU lJU!UUUld aql WOlJ l!Wlad asn lllUOmpUO:l Aq PPlS!O <br />{1~!lU~P!S~"}I a:lillO aql U! paMoHU S! lJll!lPMP A{!WUJ-mnw V 'SP!llS!P lU!luap!sal <br />Al!suap qlJ!q-wn!paw lJll!punolms pUll P!llS!P ssall!snq lUllua:l Al!SUap qlJ!q aql <br /> <br />Z alJUd <br />OZ-(OOZ 'ON uO!lnlosa~ <br />UO!SS!UlUlOJ lJll!UOZ pUU lJll!UUUld pmMas <br />